پشه در گوش مردم چه میگوید؟-من نبودم پس کی بود.تقصیر اون یکی بود.

این کتاب ترجمه ای آزاد  است که با نقاشی های لئو و دایان دیلون مزین شده است.این زوج هنری درهنرستان نقاشی باهم آشنا شدند واز سال 1957 به بعددر تلاشهای مشترک آثار درخشان و فراوانی برای کودکان تصویرگری کرده اند.تلاشهایی که با تکنیک ها وخیال های گوناگونی همراه بوده است.کتاب پشه در گوش مردم چه میگوید؟با نام اصلی :چراپشه ها درگوش آدم وزوز می کنند "داستانی آفریقایی است که تصویرگری آن، سبب دستیابیاین دوهنرمند به جایزه ی کالدکات درسال 1976 شد.تصویرهای توانمنداین کتاب به روش آبرنگ وپاستل گچی انجام شده است ....

منبع : عرفان لاین |what mosquitoes say in the people's earsپشه در گوش مردم چه میگوید؟نقاشان:لئو و دایان دیلون
برچسب ها : کتاب ,مردم ,دایان دیلون